Reference
Reference
Energetika
U ovoj oblasti inženjeri firme MIKRO KONTROL raspolažu velikim iskustvom na projektima transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja srednjeg i visokog napona u industriji, na hidro i termoelektranama i toplanama, uključujući automatizaciju, zaštitu i komunikacije u elektroenergetskim postrojenjima.
FAS-FIAT AUTOMOBILI SRBIJA
Predmet ovog posla su dve električne portalne dizalice predviđene za rad na otvorenom prostoru, za opsluživanje hidromehaničke opreme na brani, ulaznoj građevini i montažnom bloku HE „ĐERDAP 1“ za istovar opreme iz prevodnice u pojedinačnom-individualnom radu i spregnutom-tandemskom radu.
Projekat obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju portalnog krana 2x110t + 2x15t , kao i zamenu celokupne elektro opreme i delimično mašinske opreme.
Mikro Kontrol je izvodio celokopnu elektriku nove parovodne kotlarnice koja kao energent koristi gas. U okviru ugovorenih radova obuhvaćeno je elektro projektovanje, nabavka i isporuka opreme, izrada kablovskih trasa i ožičenja do perifernih uređaja, izrada algoritma rada na osnovu definisanih tehnoloških parametara i puštanje u rad sa dokazivanjem performansi u procesu eksploatacije.
Kao podizvodjač Siemens-u Beograd, Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem hidrotransporta elektrofilterskog pepela i šljake koji upravlja sa dve linije za transport pepela putem elektro-hidrauličkih ventila, frekvetnih regulatora ...
Isporučen upravljački sistem održava zadati podpritisak u kotlu pomoću servo motora
Projekat obuhvata liniju za transport elektrofilterskog pepela i šljake koja hidrauličkim putem prenosi smešu vode, pepela i šljake na deponiju udaljenu 2km od postrojenja termoelektrane.
Predmet projekta je automatizacija nove kotlarnice na ugalj. U okviru izrade kotlarnice je ugradjena i puštena u rad kompletna instrumentacija kotlarnice (merači diferencijalnog pritiska, protoka, nivoa, ...)
Modernizacija elektromosne dizalice smeštene u HE “Međuvršje” je obuhvatala izradu razvodnih ormana sa odgovarajućim frekventnim regulatorima za svaki pogon ...
Ovaj sistem obuhvata upravljanje tablastim zatvaračem GUIG (glavne gornje ulazno-izlazne građevine) HE Bajina Bašta.
Mikro Kontrol je izvršio ugradnju i puštanje u rad frekventnih regulatora na ventilatorima 75KW i na recirkulacionim pumpama.
Sistem obuhvata upravljanje sa sedam tablastih zatvarača koji obezbeđuju realizaciju rashladnog sistema na blokovima 5 i 6 Termoelektrane Kakanj.
Upravljački sistem kotlarnice na mazut se sastoji od SCADA sistema, koji sa PLC-om vrši funkcije praćenja temperatura, pritisaka, nivoa, rada pumpi i upravljanja radom gorionika, napojnih rezevoara, napojnih pumpi,....
Zahtev korisnika je da koncentracija letećeg pepela u izduvnom gasu dimnjaka ZASTAVA ENERGETIKE ne prelazi 0,05 g/m3 .

Novosti

Powered by BeoNET