Reference
Reference
FAS-FIAT AUTOMOBILI SRBIJA, projektovanje novog energetskog bloka

Za potrebe nove fabrike „FAS-FIAT AUTOMOBILI SRBIJA“ u Kragujevcu projektovan je potpuno novi energetski blok u skladu sa zahtevima proizvodnje i grejanja, u čijem sastavu se nalazi i novi objekat kotlarnice.

Postojeća oprema („stari“ kotlovi), ukupnog toplotnog kapaciteta 31,7 MW,  zajedno sa 3 nova vrelovodna membranska kotla, svaki toplotne snage po 50 MW, čine jedinstven toplotni izvor ukupne toplotne snage 181.7 MW nominalnog temperaturnog režima 140/80oC.

Na osnovu postavki hidro-mašinskog dela projekta i zahtevanih uslova rada, implementiran je algoritam upravljanja sa konstantnim protocima u mreži u 4 različita režima protoka i kliznom temperaturom povratne vode od potrošača.

PCS7 DCS

Karakteristike ovog načina upravljanja su:

 • laka regulacija rada postrojenja;
 • sigurnost u radu kotlova (temperature napojne vode više od minimalnih);
 • stabilnost sistema u odnosu na moguće promene u delu predate količine toplotne energije potrošaču;
 • postrojenje u normalnom režimu radi bez recirkulacije;

Mikro Kontrol je, zahvaljujući bogatom iskustvu i uspešno odrađenim poslovima projektovanja,  izvođenja i puštanja u rad sistema automatskog upravljanja u različitim oblastima industrije, kao i s obzirom na činjenicu da je jedini sertifikovan Siemens solution partner za oblast Procesnih Kontrolnih Sistema (DCS Simatic PCS7) u Srbiji, prepoznat i izabran kao pouzdan partner za realizaciju ovog upravljačkog sistema. To poverenje smo na najbolji mogući način i opravdali.

Opis upravljačkog sistema

Šema sistema

Za AS upravljački podsistem toplane izabran je Siemens-ov DCS (Distributed Control System) PCS7, sa redundantnim procesorom S7-417-4H. Takođe, podsistem operatorskog nadzora (OS) zasnovan je na redundantnim serverima; s obzirom da je objekat toplane u radu 24h, tj. ne sme da bude prekida u napajanju, signalizaciji i upravljanju, sistem za merenje, upravljanje i nadzor je zasnovan na primeni pouzdanog procesnog računara – redundantnog programabilnog logičkog kontrolera (PLC-a).

Za procesni računar (PLC) je izabran industrijski kontroler visoke pouzdanosti, neosetljiv na greške, projektovan sa redundansom tipa 1 od 2, tako da ostaje raspoloživ u slučaju otkaza jednog od podsistema; to je tzv. “fault tolerant system”, i podrazumeva da su sve glavne komponente računarskog sistema duplirane (udvojene).

Mrežu operatorskih stanica čini pet klijentskih računara (dva standardna, i tri sa „touch screen“ ekranom za lokalni nadzor upravljačkog sistema novih kotlova.

Inženjerska stanica, kombinovana sa jednom od klijentskih stanica, koristila se u fazi razvoja aplikacije upravljanja i nadzora i njenog puštanja u rad, a trenutno se koristi za održavanje i nadograđivanje aplikacije.

Specifičnost u projektovanju upravljačkog sistema je u činjenici da je u jedinstven sistem upravljanja i nadzora trebalo objediniti merno -upravljačke podsisteme različitih proizvođača:

 • upravljanje i nadzor Weishaupt gorionika starih kotlova
 • upravljanje i nadzor Oilon gorionika novih kotlova
 • upravljanje i nadzor Auma ventila sa redundantnim Profibus interfejsom
 • lokalno upravljanje upravljačkim sistemom novih gorionika preko računara sa „touch screen“ ekranom

Za razliku od standardnih zadataka upravljanja (ventilima, motornim pogonima, regulacijama), koji su bogato podržani bibliotekama PCS7 (na nivou AS i OS programiranja), navedeni specifični zadaci zahtevali su od inženjera Mikro Kontrol-a razvoj posebnih softverskih algoritama komunikacije, upravljanja i grafičkog prikazivanja.

Obim urađenog posla

OrmaniRealizacija projekta Upravljačkog sistema nove kotlarnice od strane Mikro Kontrol-a obuhvatala je sledeće faze:

 • Projektovanje mrežne komunikacije
 • Izvođački projekat i Projekat izvedenog stanja upravljačkog sistema, uključujući i precizno definisanje algoritma upravljanja
 • Stručnu asistenciju u izboru opreme
 • Nadzor nad montažom, isporukom i povezivanjem 10 polja razvodnih ormara u MCC i komandnoj sobi; tipovi polja: napojno - energetska, polje sa PLC-om (AS-om), računarima i komunikacionom opremom, polja sa decentralizovanom periferijom, polja sa drajvovima elektromotornih pogona pumpi (frekventnim regulatorima)
 • Parametarizaciju frekventnih regulatora i Auma elektromotornih pokretača, sa puštanjem u rad
 • Programiranje i puštanje u rad upravljačkog sistema

Prilikom realizacije posla angažovani su inženjeri u projektnom birou i na terenu (2800 inženjer – sati)

Novosti

Powered by BeoNET