Reference
Reference
“RAFINERIJA NAFTE”, Pančevo, Upravljački sistem kaskadnog izmenjivača
Cilj upravljačkog sistema jeste da:

  • izvrši regulaciju temperature i pritiska u kaskadnom izmenjivaču toplovodnog sistema po PID algoritmu, i to sa povratnom spregom po temperaturi ili po pritisku, selektibilno
  • da se obezbedi automatsko ukljucenje i isključenje ventila relevantnih za rad toplovodnog sistema
  • da se obezbedi monitoring analognih veličina u numeričkoj i grafičkoj formi i to: nivoa vode, pritiska, temperature i otvorenosti regulacionog ventila
  • da se obezbedi operatreru da on-line izvrši postavljanje parametara sistema i to: definisanje PID parametara, definisanje softverskih limit-prekidača za temepraturu, pritisak i nivo
  • da obezbedi sistem alarmiranja i to tako što će se obezbediti vizuelni prikaz na programabilnom terminalu i istovremeno poslati digitalni signali u sistem koji će obezbediti audio-vizuelno upozorenje operatera u drugim prostorijama


Hardverski deo upravljčkog sistema čine:

  • programabilni logički kontroler (PLC) firme OMRON
  • napojna jedinica PA203
  • procesorska jedinica CQM1- CPU45E
  • digitalni izlazni modul CQM1-OC222
  • programabilni terminal (PT) firme OMRON NT11-S

Procesorska jedinica je opremljena sa 16 digitalnih ulaza, 4 analogna ulaza i 2 analogna izlaza. Ovi analogni ulazi/izlazi, konfigurisani su tako da obezbe|uju strujne ulaze/izlaze od 0-20mA, mada se mogu kofigurisati tako da obezbede naponske signale 0-5V ili +-10V. Pored toga ova procesorska jedinica na sebi ima jedan RS232 port koji služi za komunikaciju sa programabilnim terminalom i jedan peripherial port koji služi za komunikaciju sa konzolom za programiranje. RS232 port se može koristiti za spregu PLC-a sa PC-računarom, odnosno softvera za aplikativno programiranje PLC-a SYSWIN 3.0. Digitalni izlazni modul obezbe|uje 16 digitalnih relejnih izlaza sa maksimalnim naponom prekidanja 250VAC/24VDC. Svih 16 izlaza vezani su za jedan zajednički common. Unutrašnja potrošnja procesorske jedinice,izlaznog modula i analognog izlazna obezbe|ena je napajanjem PA203.


Softver korišćen u ovoj aplikaciji može se podeliti u dva dela: onaj koji koristi PLC i onaj koji koristi programabilni terminal. PLC softver obuhvata sistemski i aplikativni deo. Sistemski softver isporučuje OMRON. On se sastoji iz dela koji nije dostupan korisniku,a nalazi se u EPROM-u PLC-a, i dela koji jeste na raspolaganju korisniku a predstavlja alat za pravljenje aplikarivnih prorama, servisiranje PLC-a... Ovaj softver nosi naziv SYSWIN 3.0 i ima na raspolaganju hardversku i softversku zaštitu. U konkretnoj aplikacij aktivana je samo softverska zaštita. Instalacija, korišćenje i rukovanje zaštitom, detaljno je opisano u OPERATION MANUAL za SYSWIN3.0. PLC aplikativi softver rađen je koristeći SYSWIN 3.0 Aplikativni softver je proizvod firme MIKRO KONTROL.

Novosti

Powered by BeoNET