Reference
Reference
RT Bor grupa, Upravljački sistem postrojenja za iskorišćenje otpadne toplote iz tehnoloških procesa topionice i fabrike sumporne kiseline
U tehnološkim uslovima proizvodnje u Topionici i u Fabrici sumporne kiseline (FSK), otpadni gasovi iz procesa se hlade u kotlovima (utilizatorima); rezultat tog hlađenja je proizvodnja određene količine vodene pare, poznatih termodinamičkih karakteristika. Jedan kotao će biti instaliran u Topionici, a drugi u FSK.

Određena količina vodene pare se koristi za tehnološke potrebe proizvodnje u T.I.R. (Topionica, FSK, Elektroliza, Fabrika kiseonika), a preostala količina („višak“) se koristi za proizvodnju električne energije. Na taj način se značajno povećava stepen korisnog dejstva i efikasnosti kompletne proizvodnje u T.I.R.

U novoj Topionici se proizvodi vodena para sledećih karakteristika:
 • nominalna proizvodnja: 23.6 t/h
 • pritisak: 6000 kPa
 • temperatura: 275oC
 • dok se u novoj FSK proizvodi para:
 • pritisak: 2200 kPa
 • temperatura: 220oC
U novom objektu Energane (električne centrale) i na lokacijama koji mu tehnološki pripadaju se nalaze sledeća postrojenja i uređaji:
 • parna turbina sa generatorom
 • napojni rezervoar za kotlove u Topionici i FSK
 • rezervoar kondenzata
 • napojne pumpe, pumpe za kondenzat
 • izmenjivači toplote
 • stanice za redukciju pritiska i temperature pare iz kotla u Topionici
 • postrojenje za hemijsku pripremu vode (HPV)
Iz pogona HPV dolaze dva hidraulična voda: linija dekarbonizovane (DEKA) vode, i linija demineralizovane (DEMI) vode; upravljački sistem energane kontroliše rad svih pumpi na linijama (pumpe pre i posle filtera na DEKA liniji preko soft-startera, odnosno pumpe na DEMI liniji preko frekventnog regulatora). Brzina pumpi na DEMI liniji reguliše se prema pritisku na potisu.

U samoj energani postoji tri para pumpi (radna + rezervna): pumpe na liniji kondenzata, pumpe na napajanju kotla Topionice i pumpe na napajanju kotla FSK; upravljački sistem kontroliše ove pumpe preko soft-startera, uz monitoring procesnih i električnih zaštita. 

Hidrauličke parametre transporta vode ka kotlovima (protok, pritisak, nivo u sudovima), redukciju pritiska i temperature kotlovske pare (radi prilagođenja procesnim zahtevima turbine i tehnoloških potrošača) upravljački sistem energane kontroliše preko ukupno 12 regulacionih krugova, čiji su izvršni organi regulacioni ventili. Upravljački sistem turbine i generatora je realizovan kao nezavisan PLC, sa kojim nadzorni sistem energane razmenjuje procesne signale komunikacijom (Profibus DP), pri čemu je PLC generatora „slave“ na Profibus mreži. Srednje naponsko postrojenje (distributivni ormar električne energije sa generatora, 5.25kV) preko Siprotec zaštitnih uređaja šalje električne parametre upravljačkom sistemu preko Profibus DP komunikacije (napon, struju izvoda, aktivnu i reaktivnu snaga, cosfi ..).

Sa upravljačkim sistemima nove topionice i FSK (SNC Lavalin i Outotec), kao i sa upravljačkim sistemom HPV-a upravljački sistem energane razmenjuje informacije preko Profibus DP/DP kaplera. U sklopu upravljačkog sistema energane povezani su sledeći transmiteri procesnih veličina sa Hart interfejsom:
 • 7 Vortex merača protoka vode i pare
 • 21 merač pritiska vode i pare
 • 20 merača temperature vode i pare
 • 3 merača nivoa vode u napojnim rezervoarima i ekspanzionom sudu

Opis upravljačkog sistema
Upravljački sistem energane je zasnovan na Siemens PCS7 decentralizovanom  upravljačkom sistemu (DCS) sledeće konfiguracije:
 • Automatizaciona stanica (AS), realizovana  kao industrijski kontroler visoke pouzdanosti S7-410H, neosetljiva na greške, projektovana sa redundansom tipa 1 od 2, tako da ostaje raspoloživa ukoliko se pojavi greška na jednom od podsistema. 
 • Operatorski (OS) sistem  čine redundantne OS „stand –alone“ radne stanice, čime se obezbeđuje raspoloživost u slučaju otkaza jednog računara
 • Decentralizovani PLC na reducir – stanici RS1003, S7-315, koji je optičkom Profibus DP linijom povezan sa DCS-om energane, programiran tako da autonomno izvršava regulacionu petlju po pritisku i u slučaju prekida komunikacije
 • Analogni moduli sa Hart interfejsom omogućuju da se sa merača procesne veličine pored „osnovnog“ signala 4-20mA (npr. protok, pritisak, temperatura..) digitalnom komunikacijom dobiju i dodatne informacije koje se odnose na status samog merača, kao i prateći signali (npr. pritisak i temperatura na mestu merenja protoka, itd.)

Novosti

Powered by BeoNET