Reference
Reference
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE, TE Pljevlja, Upravljački sistem za transport elektrofilterskog pepela i šljake

Linija za transport elektrofilterskog pepela i šljake hidrauličkim putem prenosi smešu vode, pepela i šljake na deponiju udaljenu 2km od postrojenja termoelektrane. Linija polazi od rezervoara hidrosmese, u kome se meri nivo hidrosmeše kontinualno i diskretno (signal minimalnog nivoa). Transport obezbeđuju dve hidrauličke pumpe, od kojih je jedna na strani usisa, a druga na strani potisa smeše. Snaga elektromotora pumpi je 220kW. Pumpa na usisu priključena je direktno na mrežu, dok se pumpa na potisu pogoni frekventnim regulatorom. Duž linije prate se i kontrolišu stanja otvorenosti i zatvorenosti elektro-hidrauličkih ventila na usisnoj, odnosno potisnoj strani, struje motora pumpi, brzina obrtanja pumpe na potisu, kao i pritisak hidrosmeše u cevovodu. Upravljački sistem linije funkcioniše u dva režima: ručnom i automatskom.

U ručnom režimu pogon svih aktuatora (ventila i pumpi) je ostvaren ručnim komandama, preko "touch-screen" panela, ali je programski definisan i uslovljen redosled izvršavanja tih operacija (npr. uslov za rad pumpe na potisu je nominalno stanje nivoa u rezervoaru, pritiska u sistemu, zatim otvorenost ventila i na usisu i na potisu, kao i funkcionisanje pumpe na usisu).
Automatski režim se inicira aktiviranjem tastera na "touch-screen" panelu ukoliko su zadovoljeni početni uslovi (nivo u rezervoaru, ventili u zatvorenom položaju, ispravnost pumpi). Sekvencijalno, i međusobno uslovljeno se aktiviraju svi ostali uređaji linije: ventil na usisu, pumpa na usisu, posle dostizanja podešenog pritiska - ventil na potisu i pumpa na potisu. Tokom rada monitorišu se stanja relevantnih parametara (nivo u rezervoaru, pritisak u cevovodu, rad/kvar pumpi), i alarmira se, odnosno zaustavlja proces ukoliko neki od parametara izađe iz dozvoljenog opsega. Redosled deaktiviranja pogona linije je takođe programski definisan.

Zadavanje brzine obrtanja elektromotora pumpe na potisu se, i u ručnom i u automatskom režimu rada, zadaje na jedan od dva načina (izbor načina se vrši preko "touch-screen" panela):

  • zadavanje reference frekventnom regulatoru vrši se preko "touch-screen" potenciometra
  • referenca se izračunava programskim PID algoritmom, sa povratnom vezom po nivou hidrosmeše u rezervoaru
Opis upravljačkog sistema

Upravljački sistem linije realizovan je Omron PLC-om i "touch-screen" panelom. Na panelu su, u vidu sinoptičke šeme, prikazani svi uređaji i postrojenja na liniji, uz animaciju trenutnih stanja (nivo u rezervoaru, stanje ventila i pumpi, pritiska u instalaciji).
Preko panela se bira režim rada - ručno ili automatski, i zavisno od izabranog režima aktiviraju pojedini pogoni, ili inicira automatska sekvenca. Takođe se bira i režim zadavanja reference pumpe na potisu, kao i relevantni parametri procesa: dozvoljene vrednosti nivoa u rezervoaru i pritiska u instalaciji, dozvoljena vremena pri otvaranju ventila, kao i PID parametri regulacije rada pumpe na potisu.
Na posebnom ekranu monitorišu se, i potvrđuju, alarmi procesa. Za održavaoca sistema definisan je i ekran preko koga može da monitoriše trenutna stanja svih ulaznih signala.

Novosti

Powered by BeoNET