Reference
Reference
KOTLARNICA BROD, Upravljački sistem kotlarnice u Brodu, R.Srpska

Upravljački sistem kotlarnice u Brodu, R.SrpskaUpravljački sistem kotlarnice na mazut se sastoji od SCADA sistema, koji sa PLC-om vrši funkcije praćenja temperatura, pritisaka, nivoa, rada pumpi i upravljanja radom gorionika, napojnih rezevoara, napojnih pumpi,.... Tehnološki je definisano da temperatura spoljne sredine vodi proces održavanja temperature vode na izlaznom vodu. Promenom spoljne temperature prema već zadatoj krivoj (tabeli) setuje se vrednost temperature vode (održava se u regulacionom krugu na parno vrelovodnom izmenjivaču) izlaznog voda. Tako se postiže održavanje temperature slanja tople vode prema potrošačima, a prema toj temperaturi se vode i svi procesi u kotlarnici (gorionici, prtisci, rad pumpi,...)

Isporučen upravljački sistem realizuje sledeće zahteve tehnološkog procesa:

 • Praćenje nivoa mazuta u rezervoaru mazuta
 • Praćenje i održavanje temperature mazuta u štednoj glavi rezervoara mazuta
 • Praćenje i održavanje temperature mazuta u rezervoaru mazuta
 • Praćenje i rad cirukulacionih pumpi mazuta u podstanici mazuta
 • Praćenje i rad pretovarnih pumpi u podstanici mazuta
 • Praćenje i održavanje temperature mazuta u sistemu cirkulacije mazuta u parnom dogrejaču mazuta
 • Praćenje pritiska mazuta u sistemu cirkulacije mazuta na parnom dogrejaču mazuta
 • Praćenje i održavanje i održavanje nivoa vode kondezata u rezervoaru kondezata
 • Praćenje i održavanje nivoa napojne vode u rezervoaru napojne vode
 • Praćenje i održavanje temperature napojne vode u rezervoaru napojne vode
 • Praćenje pritiska u degazatoru vode
 • Praćenje temperature pare na parnom razdelniku pare
 • Praćenje i regulacija temperature polazne i povratne vode na parno vrelovodnom izmenjivaču
 • Praćenje pritiska pare na tehnološkom cevovodu pare
 • Praćenje pritiska pare u kotlovima
 • Praćenje rada gorionika
 • Praćenje i rad kotlovskih napojnih pumpi
 • Praćenje temperature dimnih gasova na kotlovima
 • Praćenje temperature mazuta na kotlovima

Novosti

Powered by BeoNET