Reference
Reference
ELIXIR GROUP Šabac,Upravljački sistem kotlarnice

Mikro Kontrol je izvodio celokopnu elektriku nove parovodne kotlarnice koja kao energent koristi gas. U okviru ugovorenih radova obuhvaćeno  je elektro projektovanje, nabavka i isporuka opreme, izrada kablovskih trasa i ožičenja do perifernih uređaja, izrada algoritma rada na osnovu definisanih tehnoloških parametara i puštanje u rad sa dokazivanjem performansi u procesu eksploatacije.

Upravljački sistem parovodnog kotla  je izveden na platformi  programabilnog logičkog kontrolera CJ2 a vizuelizacija i intrerfejs sa procesom je omogućen putem  kolor operator panela NB 5, kao i preko SCADA  (CX-Supervisor) sistema instaliranog na PC-ju. Svi navedeni delovi su proizvodnja japanske firme  OMRON. 

Tehnološki zadatak koji upravljački sistem treba da realizuje je održavanje zadatog pritiska pare (9bara) koja se koristi u proizvodnom procesu. Da bi sistem održavao pritisak mora se uticati na opterećenje gorionika, održavanje nivoa vode u kotlu, napojnom rezervoaru, rezervoaru kondezata i to pokretanjem pumpi za vodu, regulacionih ventila koji obezbedjuju funkcionisanje procesa prema tehnološkom algoritmu.

Sistem utiče na više merno-regulacionih  krugova koji su svi međusobno spregnuti od kojih su najvažniji:
 • održavanje temperature u napojnom rezervoaru i rezevoaru kondezata  upravljanjem i pokretanjem  elektromotornih regulacionih ventilima smeštenih na parovodnihm granama
 • održavanje konstanih nivoa u napojnom rezervoaru, rezervoaru kondezata i kotlu  upravljanjem i pokretanjem regulacionih elektromotornih ventila  na napojnim granama rezervoara  kao i kotlovskih frekventno regulisanih pumpi .
 • održavanje konstantne provodnosti vode u kotlu upravljanjem regulacionim ventilom odsoljavanja
 • održavanje  zadatog pritiska pare menjanjem  i regulisanjem opterećenja gorionika

Upravljački sistem takođe objedinjuje sve siguronosne funkcije kotlovskog uređaja i to zaštite od visokih pritisaka, temperatura, niskog nivoa vode, rada na suvo pumpnih agregata, kontrola provera gasne rampe i paljenja gorioničke grupe.

Realizacijom projekta upravljačkog sistema nove kotlarnice obuhvaćene su sledeće celine:
 • Izrada projektne dokumentacije, izvođačke dokumentacije  i projekta izvedenog objekta
 • Izradu, isporuku i povezivanje razvodnih ormara
 • Izvođenje elektroinstalacionih radova na postrojenju (kablovske trase, provlačenje i vezivanje kablova)
 • Izbor, isporuku, programiranje i puštanje u rad PLC, HMI i SCADA upravljačkog sistema (dokazivanje funkcionalnosti pomoću  SAT-a, FAT-a,..)
 • izrada upustava, obuka operatera, isporuka celokupne atestno projektne dokumentacije
Pogodnosti  koje je doneo upravljački sistem su sledeće:
 • siguronosne funkcije sistema su integrisane i predvidljivost procesa i otkaza je dosta bolja u odnosu na druge sisteme  upravljanja
 • ponovljivost procesa je veoma dobra tako da je poboljšano održavanje i regulisanje procesnih parametara 
 • detekcija i otklanjanje grešaka u sistemu je veoma brzo, jer se sistem monitoringa i snimanja procesnih veličina zasniva na SCADA i HMI sistemu koji omogućavaju vizuelezaciju celokupnog procesa.
elixir_sabacelixir_sabac

Novosti

Powered by BeoNET