Reference
Reference
Metalurgija
MIKRO KONTROL ima ogromno iskustvo i veliki broj uradjenih poslova u procesima i mašinama crne i obojene metalurije, metaloprerađivačke industrije...
Mikro Kontrol je realizovao projekat upravljačkog sistema za transport koncentrata i topitelja. U Topionici se proizvodi anodni bakar koji se dobija preradom šarže sastavljene od koncentrata bakra i topitelja. Koncentrat bakra, kvarc i krečnjak se dopremaju železnicom, kamionima ili transportnim trakama iz pogona filtracije. Prispeli materijali se transportuju do skladišta ili do “bedinga”, i dalje ka “fleš” peći, konverterskim bunkerima ...
Posle višegodišnjeg zastoja u proizvodnji bakarnih ploča u RT Bor, firme MIKRO KONTROL i FOD izvršile su rekonstrukciju upravljačkog sistema i izlivene su prve bakarne ploče na livnoj mašini 2 u RT Bor - TIR.
Sistem je realizovan sa decentralizovanom arhitekturom: Profibus DP komunikacija za vezu sa decentralizovanim periferijama, i ProfiNet komunikacija za vezu sa SCADA i HMI. Komunikacioni medijum je optički kabl. Jezgro sistem čini Master PLC, u kome se izvršava upravljački algoritam.
U cilju smanjivanja vremena dijagnostike kvara, uveden je nadzorni sistem koji kontinualno prati proces varenja i u kritičnim trenucima informiše koji od elemenata može biti uzročnik kvara, tj. zastoja.
Mikro Kontrol je za potrebe „Kombinata Aluminijuma Podgorica“ , izvršio rekonstrukciju mašine za sečenje slabova od aluminijuma. Rekonstrukcija mašine za sečenje slabova od aluminijuma i drugih lakoh metala i drugih lakih metala. Rekonstrukcija je podrazumevala projektovanje, izradu novih elektro-ormana za elektro-motorne pogone i upravljanje, programiranje i puštanje u rad.
Upravljačko-nadzorni sistem instaliran na jedinici za hlađenje slabova u SARTID AD RJ
Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem linije za hromiranje koji vrši monitoring parametara DC Ispravljača 15.000A, 20VDC ...
Predmet projekta je da se za potrebe novoisporučenog postrojenja prečišćavanja otpadnih voda i izdvajanja pepela izradi upravljačko nadzorni sistem sa SCADA aplikacijom daljinskog nadzora.
Nadzorno - upravljačkim sistemom trebalo je obuhvatiti tehnološku liniju proizvodnje čelika na Konvertoru 3 uključujući i Ventilator za odsis konvertorskih gasova i Pumpnu stanicu koja snabdeva sistem hlađenja konvertorskih gasova rashladnom vodom visokog pritiska
Valjaonici Barka Sevojno isporučili smo upravljački sistem peći za sjajno žarenje koji je zadovoljio nekoliko zahteva tehnološkog procesa
Cilj automatizacije je mogućnost finog pozicioniranja graničnika kako bi se izvršilo precizno odsecanje ploče na zadatu meru.
Predmet ovog posla je presa za obradu lima i savijenje. Cilja automatizacije je zadavanje više uglova (max. 10) po jednoj ploči, kako bi se u automatskom ciklusu omogućilo sekvencijalno savijanje po različitim, korisnicki definisanim profilima.
Projekat je uključio zamenu postojećeg hidraulični mehanizam sa vučnim valjcima, AC servo motorom sa kočnicom, snage 4,4 KW.
Revitalizaija agregatne mašina za obradu komadastog materijala, deveto vretena, italijanskog proizvođača "Gnutti - Gruber".
Mikro Kontrol je izvršio rekonstrukciju sistema ventilacije i otprašivanja postojećeg pogona valjaonice bakra. Postrojenje za otprašivanje je sistem za prihvat gasovitih i čvrstih produkata sagorevanja koji nastaju u procesu topljenja bakarnih legura, sa 12 elektro-indukcionih, 4 livne peći i uređaja za odmašćivanje mesinganih opiljaka (špona) u pogonu LIVNICE VB-Sevojno.
Zadatak Mikro Kontrola je bio da napravi savremen i pouzdan upravljački sistem, obezbedi kompletnu funkcionalnost i nominalne karakteristike, zadrži ranije rešenje komandnog pulta
Mikro Kontrol je novim upravljačkim sistemom vratio sve funkcije mašini koje je imala pre havarije, i izvedena su i odredjena poboljšanja korišćenjem visokostabilnih i dokazanih komponenti.

Novosti

Powered by BeoNET