Reference
Reference
FABRIKA MAŠINA I DIZALICA – JELŠINGRAD FMD, Prnjavor, Nadzorno-upravljački sistem hidraulične mašine za ugaono savijanje lima

 

Presa za obradu lima i savijenje.
Cilj automatizacije:

Zadavanje više uglova (max. 10) po jednoj ploči, kako bi se u automatskom ciklusu omogućilo sekvencijalno savijanje po različitim, korisnicki definisanim profilima. Mogućnost definisanja “receptura” savijanja za standardne profile. Vizuelni prikaz stanja pojedinih pogona sa jednog mesta (operator panel). Mogućnost definisanja “receptura” savijanja za standardne profile.

 

Pogoni koji čine presu :

  • Hidraulička pumpa i elektromagnetni ventili.
  • “Brvno”, “most” i “makaze” prese sa indikatorima položaja: enkoder i granični prekidači

 

Opis tehnološkog procesa

Za ploču koja se savija definiše se tabela uglova koji ce po završetku ciklusa formirati profil obrađene ploče. Limena ploča se namešta na presu i papučom komanduje prvi cikus (po prvom definisanom uglu iz tabele, ili recepture). Na panelu se nadzire trenutno dostignuti ugao savijanja. Po završenom prvom ciklusu (most u gornjem položaju) sledećim pritiskom na papuču bira se naredni ugao iz tabele, i po njemu se vrši savijanje. Procedura se ponavlja dok se ne odradi savijanje po poslednjem definisanom uglu; sledeći pritisak na 
papuču izaziva savijanje po prvom uglu. Kada je završen kompletan ciklus, hidrauličkim makazama se vrši odsecanje.

 

Opis elemenata sistema

PLC 

PLC prihvata digitalne signale o stanju pojedinih pogona ( stanje uključenosti ili greške). Pozicija brvna (ugao savijanja) detektuje se preko inkrementalnog enkodera. Na osnovu zadate komande sa “touch” panela i stanja graničnih prekidača, kao i očitane pozicije sa enkodera, generišu se upravljački signali ka elektromagnetnim hidrauličkim ventilima koji pogone brvno, most i makaze.

 

 

Touch terminal

U pripremnoj fazi operator na osnovu definisane tehnologije savijanja unosi uglove u tabelu na “touch” panelu, ili definiše
recepture za standardne profile. Pre otpočinjanja ciklusa savijanja korisnik na panelu bira režim rada prese: automatski grupno (savijanje se vrši po svim definisanim uglovima iz tabele, sekvencijalno), automatski pojedinačno (savijanje se vrši izborom pojedinih uglova) ili ručno (svaka od operacija ciklusa savijanja bira se ručnom komandom). Takode je moguć pregled stanja pojednih pogona na liniji, i brojanje ciklusa. Operator panel pruža mogućnost pregleda trenutnih alarmnih stanja.

 

Novosti

Powered by BeoNET