Reference
Reference
FABRIKA MAŠINA I DIZALICA – JELŠINGRAD FMD, Prnjavor, Upravljački sistem hidrauličnih makaza za lim

Cilj automatizacije :Upravljački sistem hidrauličnih makaza za lim

Mogućnost finog pozicioniranja graničnika kako bi se izvršilo precizno odsecanje ploče na zadatu meru.
Mogućnost definisanja različitih uglova odsecanja.
Mogućnost podešavanja trajanja odsecanja, čime se prilagođava debljini ploče koja se odseca.Pogoni koji čine presu :

Hidraulička pumpa i elektromagnetni ventili, elektromotorni pogon graničnika
Makaze, graničnik

Opis tehnološkog procesa

Pri uključenju mašine vrši se nalaženje referentne tačke graničnika, u odnosu na koju se definiše mera odsecanja; koordinatna vrednost referentne tačke može se menjati preko operater-panela.
Preko operator-panela se definiše ugao odsecanja. Moguće je izabrati jedan od pet unapred definisanih uglova. Vrednost jednog ugla je izražena vremenom potrebnim da dva hidraulička cilindra koja nose nož zauzmu određeni međusobni položaj koji odgovara zadatom uglu. Vreme se može korigovati preko panela.
Preko operator-panela se zadaje i vreme trajanja rezanja, čime se uzima u obzir debljina ploče koja se odseca.
Limena ploča se namešta na mašinu, ručnim tasterima za grubo i fino primicanje se odredi zadata mera odsecanja (pozicioniranjem graničnika), pri čemu se dostignuta mera prati na operator-panelu.
Papučom se komanduje odsecanje.

Opis elemenata sistema

PLC tipa CPM2A proizvođač OMRON .
PLC prihvata digitalne signale o stanju pojedinih pogona ( stanje uključenosti ili greške). Pozicija graničnika detektuje se preko inkrementalnog enkodera. Na osnovu zadate komande sa pulta i stanja graničnih prekidača, kao i očitane pozicije sa enkodera, generišu se upravljački signali ka elektromagnetnim hidrauličkim ventilima i elektromotornom pogonu graničnika i makaza.

Operator panel proizvođač OMRON .
Na panelu je moguće vršiti unos i promenu koordinate referentne tačke graničnika. Tokom traženja referentne tačke i zadavanja mere odsecanja na na displeju se ispisuje trenutna pozicija. Na panelu se može unositi vreme koje odgovara odredenom uglu odsecanja. Takode se preko panela zadaje željeni ugao odsecanja. Na panelu se može zadavati vreme trajanja rezanja, čime se uzima u obzir debljina ploče

Novosti

Powered by BeoNET