Reference
Reference
USS Serbia, Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3
Nadzorno - upravljačkim sistemom obuhvatiti tehnološku liniju proizvodnje čelika na Konvertoru 3 uključujući i Ventilator za odsis konvertorskih gasova i Pumpnu stanicu koja snabdeva sistem hlađenja konvertorskih gasova rashladnom vodom visokog pritiska.
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3

 

KRATAK OPIS PROCESA

Tečno gvožde sa visoke peći prolazi proces odsumporavanja i u loncima se doprema u čeličanu gde se uliva u mikser. Proces proizvodnje čelika se odvija u konvertoru. Šarža za svaku vrstu čelika se sastoji od tehnološki definisane količine tečnog gvožda, čeličnog loma, količine kiseonika koju treba uduvati, količine nemetalnih dodataka i metalnih legura koje treba izdozirati. Nakon spravljanja čelika vrši se izlivanje šljake i čelika u lonce koji se dalje transportuju – šljaka ka odlagalištu šljake a čelik ka odeljenju vanpećne obrade (argonizacije) i dalje ka odeljenju livenja. Ovde se u livnim mašinama dobijaju tzv. slabovi koji se nakon hlađenja dalje transportuju u valjaonicu. U toku trajanja šarže u konvertoru se oslobađa velika količina 
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3
gasova. Odsis konvertorskih gasova se obavlja pomoću ventilatora velike snage ( 2 MW ) i ventilacionog sistema u kom se vrši i prečišćavanje gasova. Ovaj sistema je hladen vodom visokog pritiska ( 33 Bar ) čije snabdevanje obezbeđuje pumpna stanica koja pripada energani.

 

 

KRATAK OPIS SISTEMA

Osnovu sistema čine četiri PLC konfiguracije i tri SCADA stanice koje funkcionalno pokrivaju različite tehnološke celine. Operatorski nivo je realizovan delom preko distribuiranih inteligentnih ulazno / izlaznih modula, a delom pomoću grafickih operator panela u touch tehnologiji.

Konfiguracija kota 0.0 upravlja pogonima okretanja konvertora, pumpama podmazivanja ležajeva konvertora, pogonima
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3
vertikalnog hoda duvnica kiseonika, pogonom platforme duvnica, pogonima transporta čelika i šljake, pogonima ventila kiseonika, vode za hladenje duvnica i ventila kotla. Pogon konvertora sastoji se od 2 DC motora snage po 150 KW. Sistem omogućuje izbor rada sa jednim od dva DC pretvarača i izbor rada sa jednim ili oba motora istovremeno. Pogoni duvnica su DC motori snage po 16 KW. Izbor radne duvnice se vrši pokretanjem platforme duvnica a moguć je izbor jednog od dva DC pretvarača.

Pogon transporta čelika realizovan je sa dva DC motora snage po 32 KW a moguć je izbor rada sa jednim od dva DC pretvarača. Na ovaj način omogućeno je da se u slučaju kvara na pogonima izvrši izbor drugog pretvarača ili motora i šarža dovede do kraja. Omogućen je i tzv. jog režim koji u slučaju otkaza upravljanja omogućuje podizanje duvnice i izlivanje šarže. Sistem je tako koncipiran da maksimalno zaštiti ljudstvo od povreda i opremu od oštećenja. Lokalni komandni pultevi i pojedine grupe signala iz pogona su
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3
realizovane kao distribuirani ulazi / izlazi. Na glavnom operaterskom komandnom mestu, na pultevima izliva čelika i šljake i na vratima PLC ormana nalaze se grafički operator touch paneli. Osim vizualizacije procesa omogućen je unos i pregled svih parametara, alarmnih i drugih poruka korisnih održavaocima sistema. Pozicija konvertora i duvnica se prati apsolutnim enkoderima čiji signali su takode uvedeni preko distribuiranih ulaznih modula. Praćenje tačne pozicije duvnica je od izuzetnog značaja za tehnologiju izrade čelika a merenje mora biti izuzetno pouzdano zbog opasnosti od teških havarija u slučaju približavanja ili uranjanja duvnice u tečni metal. Konfiguracija Ventilator 3 obraduje signale i pomoćne pogone značajne za rad sinhronog motora Ventilatora 3. Sistem prikuplja i obrađuje nekoliko grupa signala značajnih za ispravan start i rad sinhronog motora i daje komandu za start odnosno zaustavljanje motora ventilatora.

 

 

Obrađene su sledeće grupe signala odnosno pogoni:
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3

 

  • grupa signala iz postrojenja 6 KV odakle se motor ventilatora napaja, gde se vrši uklapanja odnosno start motora i gde se nalaze zaštite motora,
  • grupa signala merenja i alarma sa panela merenja i instrumentacije gde su obuhvaćene temperature namotaja, ulja ležajeva, rashladne vode, pritisci podmazivanja i potpritisak gasa u ventilacionom kanalu,
  • grupa signala koji se razmenjuju sa sistemom pobude sinhronog motora
  • pogon pumpi podmazivanja ležajeva
  • pogon i pracenje pozicije zasuna ispred ventilatora
  • pogon zasuna iza ventilatoraNa glavnom operaterskom komandnom mestu i na vratima PLC ormana nalaze se grafički operator touch paneli.
Osim vizualizacije procesa omogućen je unos i pregled svih parametara, alarmnih i drugih poruka korisnih održavaocima
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3
sistema. Pozicija zasuna ispred ventilatora se prati apsolutnim enkoderima čiji signal je uveden preko distribuiranog ulaznog modula u sistem.Konfiguracija Kota 14 obraćuje signale sa sistema hlađenja konvertorskih gasova. Signali se prihvataju sa panela merenja i instrumentacije. Obrađen je veliki broj mernih signala temperatura, pritisaka i protoka rashladne vode u zaštitnim ekranima usponskog i silaznog voda sistema za hlađenje konvertorskih gasova. Informacije o merenjima su dostupne na SCADA aplikaciji. Ova konfiguracija je nadređena lokalnim procesnim kontrolerima protoka kiseonika. Procesni kontroleri preko RS 485 serijske komunikacije dobijaju zadatu vrednost protoka kiseonika pri uduvavanju i vraćaju trenutnu vrednost iz procesa. PLC preračunava ukupnu količinu uduvanog kiseonika a informacije su dostupne na glavnom operatorskom touch panelu i SCADA aplikaciji. Konfiguracija komunicira sa SCADA stanicama, sa Data serverom informacionog sistema Investitora (Linux) i tehnološkom radnom stanicom Investitora (QNX).Konfiguracija Pumpna stanica 2/2 obrađuje signale iz pumpne stanice koja obezbeđuje vodu visokog pritiska (33Bar) za 
Nadzorno-upravljački sistem tehnološke linije konvertora 3
hlađenje konvertorskih gasova. Signali se prihvataju sa panela merenja i instrumentacije. Obrađen je veliki broj mernih signala temeratura, pritisaka, protoka i nivoa sa deaeracionih sudova, sistema regulacije pritiska, sistema dopune i recirkulacije. Informacije su dostupne na operatorskom touch panelu smeštenom na PLC ormanu i SCADA aplikaciji. Ova konfiguracija je nadređena lokalnim procesnim kontrolerima pritiska, nivoa i temperature preko RS 485 serijske komunikacije.

SCADA stanice omogućuju vizualizaciju, arhiviranje svih parametara procesa radi kasnije analize, alarmiranje i podešavanje parametara sistema. Dve stanice se nalaze u glavnoj komandnoj sobi Konvertora 3 a treća se nalazi u komandnoj sobi Pumpne stanice 2/2.

Primenjena upravljačka oprema je proizvodnje japanske firme OMRON. Izabrane su komponente najnovije generacije koje su proizvod vrhunske tehnologije u ovoj oblasti. PLC uređaji su serije CS1 a međusobno su umreženi industrijskom Controller Link mrežom koja je realizovana kao prsten optičkim kablom (Optical Token Ring). Za sistem distribuiranih ulaza / izlaza korišćen je OMRON CompoBusD fieldbus u svetu poznatiji kao DeviceNET.

SCADA je OMRON CX-Supervisor na Windows platformi. Komunikacija na SCADA nivou je Ethernet a medijum koji povezuje Pumpnu stanicu 2/2 i glavnu komandnu sobu takođe je optički kabl.Operatorski touch paneli su OMRON iz serije NS i sa PLC uređajima su povezani serijskom vezom RS485. Kao lokalni procesni kontroleri koriste se OMRON kontroleri serije E5AK i sa PLC uređajima su povezani serijskom vezom RS 485.

Za merenje pozicije primenjeni su OMRON E6C3 apsolutni enkoderi. Primenjeni sistem ima preko 1000 ulazano-izlaznih signala i pokazuje izuzetne performanse i pouzdanost u radu u izuzetno teškim industrijskim uslovima.

Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem i upravljački softver, izvršio testiranje i pustio sistem u rad. Osim toga Mikro Kontrol je izradio i isporučio glavne elektro projekte po kojima su izvedeni elektro radovi, isporučio najmoderniji sistem digitalnog video nadzora i povezao ga sa informacionim sistemom Investitora i takođe isporučio industrijski interfonski sistem.

Novosti

Powered by BeoNET