Reference
Reference
USS Serbia, Smederevo, Upravljačko nadzorni sistem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izdvajanje mulja

Predmet projekta je da se za potrebe novoisporučenog postrojenja prečišćavanja otpadnih voda  i izdvajanja pepela izradiupravljačko nadzorni sistem sa SCADA aplikacijom daljinskog nadzora. U okviru projekta je ugradjena u puštena u rad oprema za merenje protoka, gustine, temperature, nivoa koja sa upravljačko nadzornim sistemom omogućava pravilno funkcionisanje sledećih tehničko tehnoloških celina:

 • Ugušćivač-rezervoar u koji se dodavanjem flokulanta (rastvor polimera) u ulazni tok postiže taloženje suspendovanih čestica.
 • Pumpe za mulj - Frekventim regulatorom se postiže kontinuirano podešavanje kapaciteta pumpe za prepumpavanje mulja.
 • Trakaste filter prese - Trakaste filter prese su isporučene  sa lokalnim kontrolnim panelima i motorima koji  su opremljeni  frekventnim regulatorima. Kapacitet je određen brzinom filterske trake. Stepen izdvajanja vlage je određuju dva faktora: brzina filter trake i  pritiska kojim se filterski kolač potiskuje između filterskih traka. Pritisak koji dejstvuje na filterski kolač podeševa se hidraulički sa lokalnog kontrolnog panela.
 • Jedinica za pripremu i doziranje polimera - Doziranje polimera određeno je ulaznim protokom u ugušćivač na osnovu koga upravljački sistem podešava izlazni protok pumpe za doziranje polimera.
 • Kompresorska stanica - Filter prese i jedinica za pripremu polimera se snabdevaju komprimovanim vazduhom.
Upravljački nadzorni sistem objedinjuje funkcije upravljanja i daljinskog nadzora (SCADA) te prihvata signale: 
 • temperature sa temperaturne sonde koja se nalazi na ulaznom cevovodu rezervoara
 • pozicije elektromotornog regulacionog ventila
 • protoka i gustine sa masenog  merača protoka i gustine
 • nivoa sa ultrazvučnog merača nivoa rezervoara
 • statuse grabulja-položaj, greške, moment grabulja, položaj lifta
 • statuse filterskih presa –rad, kvar, moment,...
 • statuse polimer stanica – alarmi, rad,..
 • statuse kompresorskih stanica –rad, greška,..
 • statuse muljnih pumpi –start, stop, alarm ...

uss_smederevouss_smederevo

Novosti

Powered by BeoNET