Reference
Reference
PD RB KOLUBARA d.o.o., Lazarevac, Revitalizacija upravljanja svih linija na drobilani

Mikro Kontrol Beograd, u konzorcijumu sa Siemens-om Beograd, je uspešno izvršio revitalizaciju upravljanja i nadzora svih linija na drobilani. Celokupni posao je obuhvatao izradu glavnog elektro projekta, izvođačkog projekta i projekta izvedenog stanja, isporuku i montažu opreme i puštanje sistema u rad.

Proces

Ugalj sa površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” se doprema do postrojenja Drobilana, gde se vrši mlevenje i utovar u vagone za Termoelektranu „Nikola Tesla” u Obrenovcu. Transport uglja kroz "Drobilanu" se vrši preko ukupno 24 tračna transportera. U transportu učestvuje i kombinovana mašina RS1 koja služi za privremeno odlaganje uglja. Ugalj i ugljena prašina se tračnim transporterima-dodavačima prebacuju u 8 bunkera koji služe za privremeno skladištenje. Prosuti ugalj pored vagona se jednim elevatorom vraća u bunkere. Merenje dopremljenog uglja se obavlja preko 4 tračne vage. Izbor tehnoloških linija, odnosno preusmeravanje transporta uglja se vrši pomoću 5 sipki i troje pokretnih kolica. Ugalj se drobi u 4 drobilice. Kao zaštita, ispred svake drobilica, je postavljen uređaj za prepoznavanje metalnih materijala iz uglja. Za potrebe široke potrošnje, pomoću sita se vrši prosejavanje rovnog uglja (oslobađanje od prašine). Uzimanje uzoraka uglja za ispitivanje se vrši pomoću 4 uređaja, uzimača uzoraka. Prebacivanje uglja iz bunkera na transportne trake se obavlja pomoću 5 ekstraktora. Uz pomoć 4 dodavača ugalj se ubacuje u vagone, kojima se posle zeleznicom transportuje do TENT-a.

Upravljanje

Celokupni proces se obavlja u tri smene, 24h, bez prekida. Bilo je potrebno ugraditi upravljački sistem koji ima visok nivo pouzdanosti i sigurnosti, koji može da obradi veliki broj signala, da je poveziv sa ostalim upravljačkim sistemima u Drobilani i da predviđa mogućnost za buduća proširenja. Iz tog razloga smo izabrali Simatic PCS7 (eng. Process Control System) koji je u osnovi DCS (eng. Decentralized Control System), decentralizovani upravljački sistem.

Upravljački sistem obrađuje preko 2000 signala. Signali sa pojedinačnih pogona se prikupljaju u distribuirane jedinice koje su postavljenje u upravljačkim ormanima na 12 lokacija. Obradu svih signala iz pogona i izvršavanje korisničkog programa obavlja tzv. AS (eng. Automatization Station). Distribuirane jedinice i AS su povezani optičkim kablovima, protokolom PROFIBUS DP u redundantnom prstenu. Nadzorni sistem se sastoji iz 2 redundantna OS (eng. Operator Station) SCADA servera (operatorske SCADA stanice), jedne ES (eng. Engineering Station-Inženjerske stanice), pet OS klijenata i jednog arhivnog servera. Kako proces ne trpi zastoje u proizvodnji, odatle je izvedena redundancija na nivou AS stanice (PLC-a), na nivou PROFIBUS DP mrežnog procesora i mreže, i na nivou OS SCADA stanica. U slučaju otkaza glavnog uređaja (AS, OP ili linija mreže) pomoćni (backup) uređaj automatski i bez zadržavanja preuzima kontrolu. Zbog potrebe rada na pojedinim pogonima u lokalu, na svakom od upravljačkih ormana u kojima su smeštene periferne jedinice, je postavljen operator panel u touch izvedbi, na kome se mogu videti svi podaci vezani za rad Drobilane.

Obim urađenog posla

Revitalizacija upravljanja svim linijama na drobilani je obuhvatila sledeće faze:
  • Izrada glavnog elektro projekta.
  • Izrada izvođačkog elektro projekta.
  • Montaža, isporuka, postavljanje i povezivanje 14 elektro ormana sa upravljačkom opremom, 2 rek ormana sa računarskom i mrežnom opremom, LCD televizora 70’’.
  • Izrada upravljačkog programa i generisanje izveštaja (smenski, dnevni,...).
  • Puštanje celokupnog sistema u rad.
  • Izrada elektro projekta izvedenog stanja.
  • Obuka korisnika.

Poboljšanja

Novim upravljačkim sistemom visoko je podignut nivo pouzadnosti rada svih pogona Drobilane. Obezbeđeno je sigurnije i tačnije praćenje rada Drobilane, čime se brzo uočavaju upozoravajuća i alarmna stanja pogona. Na taj način se brzo detektuje problem i pristupa se njegovom otklanjanju. Značajno se skraćuje vreme trajanja zastoja.

Upravljački sistem automatski pravi neophodne izveštaje (dnevni, smenski, mesečni,...). Svi potrebni podaci u toku rada procesa se skladište na arhivskoj stanici. Analizom izveštaja se uočavaju kritične tačke u proizvodnji, što dalje omogućava i primenu odgovarajućih mera za njihovo uklanjanje, kao i za unapređenje i poboljšanje celokupne proizvodnje.

Novosti

Powered by BeoNET