Reference
Reference
Rekonstrukcija crpne stanice IBRIFOR, EPS HE Đerdap

Crpna stanica Ibrifor se nalazi u sklopu EPS HE Đerdap sistema za održavanje nivoa površinskih i podzemnih voda, a koje su posledica padavina i uspora Dunava u oblasti Kovin-Ivanovo. U režimima maksimalnih dotoka vode, predviđen je rad jednog pumpnog agregata snage 250kW, a kako bi se obezbedila rezerva, sama crpna stanica opremljena je sa dva takva agregata.

Rekonstrukcijom razvoda napajanja i upravljanja radom pumpnih agregata obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije, kao i zamena,  isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad niskonaponskih razvodnih ormana pojedinačnih pumpnih agregata.

U cilju smanjivanja električnih udara na napojnu mrežu i mehaničkih udara na hidraulički sistem crpne stanice, za rad svakog pojedinačnog motora ugradili smo SOFT START uređaj proizvođača Schneider Electric.

Pored standardnih zaštita koje su karakteristične za ovaj tip pogona (prenapon, podnapon, nadnapon, asimetrija napona, preopterećenje, kratak spoj, zaštita od minimalnog nivoa vode u crpilištu-ZRS, itd.), kontinualnim praćenjem temperatura svakog namotaja motora, kao i ležajeva pumpnog agregata, ostvarena je unapređena funkcionalnost. Takođe, kontinualno merenje struje motora i vrednosti ulaznog napona se prikazuju na indikacionim uređajima. Soft start uređaj je opremljen MODBUS komunikacionim protokolom čime je omogućeno dalje umrežavanje sistema. Svi bitni podaci i pojedinačna uklopna stanja sistema se prosleđuju upravljačkoj jedinici. Izborom mesta komandovanja je omogućen daljinski nadzor i upravljanje radom cele crpne stanice.

      crpna_stanica      crpna_stanica   


Novosti

Powered by BeoNET