Reference
Reference
FABRIKA VODE, ĆUPRIJA, Nadzorno-upravljački sistem fabrike vode
Opis funkcionisanja Nadzorno-upravljački sistem fabrike vode
Sirova voda gravitacijom dolazi sa kaptiranih vrela "Klisura1", "Klisura2" i "Nemanja1" preko merača protoka u sabirni bazen, gde se vrši predhlorisanje. Iz bazena se usmerava u komoru sa brzom i sporom mešalicom u kome se, zahvaljujući doziranju koafloka, vrši koagulacija i flokulacija čestica. Iz komore se voda usmerava na pet otvorenih filterskih polja sa dvoslojnom ispunom. Svakom filterskom polju pridruženo je 6 pneumatskih ventila sa elektromagnetnim aktiviranjem: ventil sirove vode, ventil prvog filtrata, ventil kanalizacije, ventil vode za pranje i ventil vazduha za pranje filterske ispune, kao i regulacioni ventil čiste vode. U filterskim poljim kontinualno se meri nivo, i na bazi ovog signala, kao i na bazi signala otvorenosti regulacionog ventila čiste vode, vrši se regulacija nivoa po zadatoj vrednosti. U slučaju zaprljanosti ispune, koja se indicira povećanjem nivoa uprkos maksimalnoj otvorenosti ventila čiste vode, aktivira se automatska sekvenca pranja, u kojoj pored navedenih ventila učestvuju i regulacioni ventil vazduha u kompresorskoj stanici,Nadzorno-upravljački sistem fabrike vode pumpe za pranje i duvaljke za rastresanje ispune.
Filtrirana voda gravitacijom odlazi u bazen čiste vode, a odatle gravitacijom ka potrošačima. I u rezervoaru čiste vode prati se nivo. Iz bazena čiste vode obezbeđuje se servisna voda za pranje filterske ispune i glavno hlorisanje. Voda od pranja filtera vodi se u retenzioni bazen, gde se taloži mulj, a istaložena voda recirkulacionim pumpama vraća u proces prečišćavanja.
Izlazni kapacitet fabrike je 100l/s, uz garanciju kvaliteta po zakonskim normama.

Opis upravljačkog sistema
Upravljački sistem linije realizovan je na bazi Omron PLC, Touch panela i SCADA aplikacije.
Preko panela se biraju režimi rada, i startuju pojedine automatske sekvence (sekvenca filtriranja, i sekvenca automatskog pranja). Tokom rada moguće je vršiti korekciju relevantnih parametara procesa (zadati nivo, zadata otvorenost reg. ventila vazduha, vremena rada pumpi i duvaljki za pranje, i slično).
SCADA aplikacija obezbeđuje nadzor kompletnog postrojenja, u vidu sinoptičke šeme i numeričkih indikatora procesnih vrednosti (protok sirove vode, nivoi u filterskim poljima, pozicije regulacionih ventila čiste vode i ventila vazduha u kompresorskoj stanici, nivo u bazenu čiste vode i retenzionom bazenu, rezidual hlora). Istorijat rada postrojenja (vrednost tehnoloških parametara, alarmi) se čuva u memoriji računara, i po potrebi se naknadno može pregledati.

Novosti

Powered by BeoNET