Reference
Reference
"Voda Vrnjci" Vrnjačka Banja,Daljinski nadzor i kontrola bunarskih postrojenja mineralne vode

Primena savremenih tehnologija upravljanja i komunikacije omogućila je pouzdan i automatizovan rad decentralizovanih pogona postrojenja za preradu vode i bez stalnog prisustva posade operatera. Jednom testiran i pušten sistem upravljanja i nadzora omogućuje stabilnu i efikasnu proizvodnju. Intervencije operatera na licu mesta potrebne su samo prilikom promene režima proizvodnje, dok se sva havarijska stanja alarmiraju i beleže u sistemu centralnog nadzora (SCADA) što omogućuje brzu intervenciju službi održavanja uz lako dijagnosticiranje kvara. 

Mikro Kontrol je izvršio projektovanje, isporuku i puštanje u rad sistema upravljanja i daljinske kontrole nad tri bunarska postrojenja i to dva na lokalitetu Novo Selo i jedan na lokalitetu Borjak, koja su po 2km udaljena od fabrike vode. U fabrici vode je postavljen sistem centralnog nadzora (SCADA), koji optičkim kablom (Ethernet), odnosno GPRS vezom komunicira sa PLC-ima smeštenim u ormarima bunarskih postrojenja. Na njemu se vrši nadzor pogona u sva tri bunarska postrojenja, uz istovremeno alarmiranje i memorisanje podataka (data logging).

PLC upravlja radom bunarske pumpe i potisne pumpe i  pripadajućim ventilima, istovremeno prikupljajući signale sa merača nivoa, protoka, pritiska i reziduala hlora. Upravljanje radom bunarske pumpe vrši se po nivou u prekidnoj komori, dok se upravljanje radom potisne pumpe vrši po pritisku u potisnom cevovodu. Kao pogoni pumpi koriste se frekventni regulatori, čime se povećava efikasnost njihovog korišćenja, produžuje radni vek pumpi, i istovremeno smanjuju troškovi anagažovane električne energije i održavanja.

 

Novosti

Powered by BeoNET