Reference
Reference
VODOVOD Niš, (kao podizvođač ELEKTROMHANIKA, Niš) , Nadzorno upravljački sistem pumpne stanice “Krupac”
U cilju crpljenja dodatnih količina vode i u periodima kad nivo u vrelu »Krupac« znatno opadne, izgrađena je nova crpna stanica koja obezbeđuje dodatnih 300-400 l/s vode. Crpna stanica je šahtnog tipa sa dva bunara orijentacione dubine 100 m. U savakom od bunara instalirana je po jedna pumpa snage 250 kW sa pripadajućim frekventnim regulatorom.

Pumpnom stanicom komanduje se lokalno sa glavnog razvoda elektromotornog pogona ili daljinski iz komandno kontrolnog centra stare crpne stanice. Daljinsko komandovanje u ručnom režimu rada predvidjeno je sa komandno-kontrolne table. U automatskom režimu rada komande izdaje PLC na osnovu jednog od tri definisana algoritma rada : (1) rad po nivou u jezeru, (2) rad po zadatom protoku i (3) rad po nivou u nadređenom rezervoaru. Ovako koncipiran režim daljinskog rada preko PLC-a omogućava punu fleksibilnost sistema za sve radne režime uz praćenje količine vode koja se plasira prema konzumu.

Pored povećanja količine vode, nova crpna stanica je, zahvaljujući primeni frekventnih regulatora, omogućila i znatne uštede u utrošenoj električnoj energiji. Na grafikonu se može videti da je angažovana snaga za protok od 140 l/s oko 95 kW tj. samo oko 40% nominalne snage koja bi se utrošila kada bi se ovaj protok ostvario prigušenjem na cevovodu.

Upravljački sistem sastoji se od dva PLC-a i dva frekventna regulatora, SCADA računara, mernih instrumenata kao i druge opreme.


Nadzorno upravljački sistem pumpne stanice “Krupac”

Nadzorno upravljački sistem pumpne stanice “Krupac”

Nadzorno upravljački sistem pumpne stanice “Krupac”

Novosti

Powered by BeoNET