Reference
Reference
VODOVOD SREMSKA MITROVICA, Nadzorno upravljački sistem dislociranih objekata na bazi GPRS komunikacije

U cilju boljeg funkiconisanja sistema snabdevanja vodom kao i efikasnijeg korišćenja vodnih resursa u vodovodu Sremska Mitrovica isporučen je sistem automatike koji pokriva sledeće lokacije upravljanja i nadzora:

 • Sremska Mitrovica, Jarak, Matrinci, Veliki Radinci, Bešenovo, Šuljam, Grgurevci, Ležimir, Šišatovac, Mandjelos, Divoš, Čalma, Laćarak, Kuzmin, Sremska Rača, Bostut, Šašinci, Ravnje

Upravljački sistem se sastoji od sledećih celina:
 1. Komandno kontrolni centar KKC koji se nalazi na lokaciji fabrike vode u Sremskoj Mitrovici gde su isporučena dva SCADA sistema (jedan za kontrolu fabrike vode, a drugi za kontrolu perifernih dislociranih crpnih stanica i rezervoara)
  • Sa bunarskog kompleksa bunarskim pumpama voda se transportuje u rezervoar sirove vode, kroz aerator u filter polja za prečišćavanje.Postoje 12 filterskih polja koja vodu koja dolazi iz rezervoara aeratora filtriraju i transportuju kroz hlorinator u rezervoar čiste vode. Svako filtersko polje ima ventile sirove, čiste vode, prvog filtrata, kanalizacije, vazduha, vode koji se upravljaju elektro pneutmaskim razvodnicima.
  • Filtersko polje poseduje merenja nivoa u rezervoaru, položaja leptirastog zatvarača čiste vode (pozicija), pritiska, protoka prema gradu, nivoa hlora u vodi, merenja mutnoće vode koje PLC prihvata i preuzima određenje radnje da bi se zadržao zadati alogritam rada fabrike.
  • Pranje filter polja vazduhom ili vodom realizovano je uz pomoć duvaljki ili pumpi koje se uključuju automatski tokom ciklusa rada.
  • Filterska polja imaju dva režima rada i to filtriranje i ispiranje (u automatskom modu rada i ručnom modu rada).
  • Na računaru je instalirana SCADA koja je realizovana tako da operateru pruža mogućnost da zadaje vremena rada pumpe duvanja vazduhom tj. pumpe za pranje vodom, maksimalne, minimalne nivoe,..
  • Operater na SCADA softveru može pratiti trenutne nivoe rezervoara, trenutnu otvorenosti ventila čiste vode, aktivne alarme u sistemu, mutnoću odrešenog filter poja...
  • Scada automatski loguje sve relevantne podatke prečišćavanja vode tako da tehnolog kasnije može pregledati izveštaje o nivou hlora, nivoa vode u rezervoarima, protoku, pritisku na potisima prema gradu,..
  U okviru rekonstrukcije mašinskih sala, isporučen je sistem kontorole i upravljanja novoisporučenih pumpi (pomoću frekvetnih regulatora i soft startera) koji ima sledeće funkcije;
  • Potpuno automatski vodi proces održavanja zadatog pritiska u cevovodu prema gradu vodeći računa o dnevnom i noćnom režimu rada;
  • Vodi računa o vremenu rada i habanja pumpi tako da svaka pumpa radi podjednako;
  • Na SCADA sistemu prikuplja informacije protoka prema gradu, potrošene vode pranja filtera, a operater na PC računaru može videti sve elemente u sistemu vodosnabdevanja;
  • Integriše funkcije zaštita pumpi od pregrevanja, rada na suvo,...

 1. Upravljački sistem GPRS regulacije dislociranih objekta vodovoda (crpnih stanica, rezevoara,..) omogućuje sledeće:
 • GPRS komunikacija sa centralnim sistemom u KKC-u SCADA i sa svim udaljenim lokacijama
 • Akvizicja podataka sa rerervoara, crpnih stanica i upravljanje uključenjem, isključenjem pumpi na osnovu signala nivoa, protoka, pritiska
 • pokrivenost svih lokacija u sistemu vodosnabdevanja sa GPRS sistemom
 • smanjenje troškova intervencija na teritoriji koju je pokrio GPRS a koja je oko 70Km, kroz vizuelizaciju nivoa hlora u rezevoaraima hlornih pumpi, alarmnih stanja sistema vodonabdevanja
 1. Crpne stanice u sistemu vodosnabdevanjaNadzorno upravljački sistem dislociranih objekata na bazi GPRS komunikacije
 • PLC vodi proces distribucije vode prema gradu i integriše sledeće funkcije
 • Uključuje bunarsku pumpu koje se nalazi dislocirana u bunaru i koja vodu transportuje do rezevoara u crpnoj stanici prateći signale sondi zaštite rada na suvo u bunaru, sonde maksimalnog, minimalnog nivo vode u rezervoaru i preduzima unpred definisane radnje u slučaju pojave ovih signala
 • Uključuje horizontalne pumpe koje crpe vodu iz rezervoara i transportuju je prema gradu vodeći računa o zaštitama motora, redosledu i vremenju rada horizontalnih pumpi obezbedjujući ravnomerno trošenje pumpi
 • Uključuje hlorinator u zavisnosti od potreba sistema za hlorom
 • Sve relevatne signale GPRS komunikacijom šalje nadredjenom sistemu u KKC- u
 • Na osnovu signala dobijenog sa transmitera pritiska upravlja frekvetnim regulatorom koji održava zadati pritisak pokrećući horizontalne pumpe tj. menjajući im protok (brzinu obtanja motora pumpe)
 • Upravlja soft starterima koji vode proces mekog starta i mekog zaustavljana bunarske pumpe, ograničavajući polaznu struju, vodeći računa o zaštiti motora i samog mehaničkog sistema osovine pumpe(sa mekim statrom nema mehaničkih udara na osovinu)
Upravljački sistem nalazi na teritoriji vodovoda Sremska Mitrovica i uradila ga je firma Mikro Kontrol

Novosti

Powered by BeoNET